ΑΝΟΙΚΤΑ  9.00 - 16.00

Συντάκτης: marcosp

Η Πινακοθήκη Δήμου Κέρκυρας

έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
  2. Tην υπ’ αριθ. 3-5 / 23-08-2018, απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Ανακοινώνει

Την πρόθεση της Πινακοθήκης Δήμου Κέρκυρας να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου για την κάλυψη αναγκών της υπηρεσίας,  με αντικείμενο τον συντονισμό και την οργάνωση των εκθέσεων και λοιπών εκδηλώσεων της υπηρεσίας, για το έτος 2018.

Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ένα (1) άτομο με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, για την περίοδο 10/09/2018 – 31/12/2018 και με μικτές αποδοχές δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000 €) συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων φόρων (24% ΦΠΑ – 20% ΦΜΥ – 9,22% ΕΦΚΑ – 3,2% χαρτόσημο – 0,10% υπέρ δημοσίων συμβάσεων)

Απαιτούμενα προσόντα

Continue reading

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Παλαιά Ανάκτορα (Αγίων Μιχαήλ και Γεωργίου)
Κέρκυρα 491 00, Ελλάδα
Τηλ:2661 048690

News & Press

Press Room
CM News