ΑΝΟΙΚΤΑ  9.00 - 16.00

Ανακοίνωση Πρόσληψης Προσωπικού με Σύμβαση Έργου

Η Πινακοθήκη Δήμου Κέρκυρας

έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 2. Tην υπ’ αριθ. 3-5 / 23-08-2018, απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Ανακοινώνει

Την πρόθεση της Πινακοθήκης Δήμου Κέρκυρας να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου για την κάλυψη αναγκών της υπηρεσίας,  με αντικείμενο τον συντονισμό και την οργάνωση των εκθέσεων και λοιπών εκδηλώσεων της υπηρεσίας, για το έτος 2018.

Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ένα (1) άτομο με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, για την περίοδο 10/09/2018 – 31/12/2018 και με μικτές αποδοχές δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000 €) συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων φόρων (24% ΦΠΑ – 20% ΦΜΥ – 9,22% ΕΦΚΑ – 3,2% χαρτόσημο – 0,10% υπέρ δημοσίων συμβάσεων)

Απαιτούμενα προσόντα

 1. Απόφοιτος ΤΕ ή ΔΕ κλάδου Διοικητικού / Οικονομικού
 2. Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
 3. Καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας
 4. Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ
 5. Προϋπηρεσία άνω των τριών (3) ετών, σε  θέση διοίκησης σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα

Απαραίτητα δικαιολογητικά

 1. Πτυχίο
 2. Πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών
 3. Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ
 4. Βεβαίωση προϋπηρεσίας

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Παλαιά Ανάκτορα – Κέρκυρα 491.00

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 28/08/2018 έως και 06/09/2018.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Πινακοθήκης Δήμου Κέρκυρας

Λεωνίδας Παγκράτης

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Παλαιά Ανάκτορα (Αγίων Μιχαήλ και Γεωργίου)
Κέρκυρα 491 00, Ελλάδα
Τηλ:2661 048690

News & Press

Press Room
CM News